dinsdag 15 maart 2011

Jan Alle Bientjes


Binnenland. Mevrouw Bulkley.
Slechts van weinigen wordt een documentaire levensgeschiedenis geschreven; wanneer dit iemand bij zijn leven overkomt, moet hij wel een zeer bekend persoon, een staatsman, een groot kunstenaar.een beroemd geleerde zijn.
De vrouw, wier „waar Levensbeeld" door den heer JA. Bientjes geteekend is, heeft zich niet in de politieke wereld bewogen en is evenmin een groote kunstenares,zij is volgens den heer Bientjes : „eene zeldzaam trouwliefhebbende moeder en grootmoeder, eene hoog bezielde en begaafde vrouw, met hare deugden en .... misschien met hare gebreken.... maar die in ieder geval voor niets terugdeinst, waar het betreft.trouw te zijn aan plicht en eer, trouw aan eene heilige belofte, ééns plechtig aan eene overleden dochter gegeven"* De heer J. A. Bientjes heeft onder den titel „Een Grootmoeder" de levensgeschiedenis gegeven van 'mevrouw Bulkley!
ledere Nederlander en velen buiten ons land is die naam zeer bekend.
Wij herinneren ons allen de pogingen, die mevr. Bulkley in het werk gesteld heeft om zich in het bezit van hare kleinzoontjes te stellen, hare vervolging, veroordeeling en gratie enz.
Er is bij die gelegenheden zeer verschillend over mevr. Bulkley geoordeeld en daarin heeft de schrijver van het boekje, dat heden verscheen, aanleiding gevonden om een waar verhaal te doen van de feiten, die hij ernstig onderzocht heeft en die door betrouwbare getuigen bewezen kunnen worden.

De heer Bientjes schrijft in de eerste plaats voor den kleinzoon van mevrouw Bulkley Henry William Hoek, aan wien hij zijn boek heeft opgedragen en wien hij de ware geschiedenis zijner grootmoeder wil doen kennen, voorts voor „de bejaarde moeder en grootmoeder zelve, die zoo diep ongelukkig is" ; voor „hare vrienden, die met haar lijden"; voor „hare vijanden, die haar niet begrijpen" ; voor „hare landgenooten, die, bij hetere kennismaking trotsch op hare deugden, op haren moed zullen zijn.

leder, die dit boek leest — en velen zullen er kennis van willen nemen — zouden wij willen aanraden een papier voor zich to leggen,
Waarop met groote letters geschreven staat: „Audi et alteruin partem" : „hoor ook de tegenpartij."
Deze gulden woorden, die zoo dikwijls vergeten worden, mag men wel voortdurend in gedachte houden, wanneer men leest, wat de heer Bientjes omtrent den schoonzoon van mevrouw Bulkley, mr. I, H. J. Hoek mededeelt. Het is byna ongelooflijk, dat een beschaafd man die dingen gezegd en gedaan zou hebben, welke de schrijver beweert, dat de heer Hoek gezegd gedaan heeft, „in het bijzijn van getuigen." In appreciatie van die daden van den neer Hoek treedt dc heer Bientjes niet; tweemaal wordt er in het werkje over de handelwijze van den schoonzoon van mevr. Bulkley geoordeeld, maar beide malen door andere personen, wier uitspraken door den schrijver geciteerd worden.
De eerste is vervat in de verklaring van den rector Billington, die naar Zwitserland geweest was om te trachten eene verzoening tot stand te brengen en schreef : «Verschrikt en bedroefd heb ik hem verlaten, onder den indruk, dat de heer Hoek of een zeer slecht mensch of een krankzinnige was."
De tweede uitspraak is die van den regeeringscomniissaris van Tessino, Carlo Masella, die eene bijeenkomst van mevr. Bulkley met haren schoonzoon en hare kleinzoontjes had bijgewoond en in een beschryving van het voorgevallene verklaarde: „De heer Hoek brak hierop in zulk een duivelachtige woede los en sprak zulke scheldwoorden uit tegen mevrouw Bulkley, dat ik hem het zwijgen moest opleggen en verder: De heer Hoek was inderdaad vreeselijk om aan te zien. Hij was een giftige slang gelyk, die langzaam en dreigend zijn oog op een vogeltje richt om het te verslinden."
Merkwaardig is hetgeen de heer Bientjes zegt over de onverklaarbare rol, welke de Amsterdamsche politie bij de tweede poging tot ontvoering der kinderen Hoek zou gespeeld hebben, by welke gelegenheid twee politie-dienaren, volgens zijn verklaring, als agents provocateurs optraden eïi daarna een met den heer Hoek afgesproken schijngevecht Zouden hebben geleverd, terwijl ook de wijze, gaarop de processen tegen mevr. Bulkley te Freiburg i. B. gevoerd zijn, zeer raadselachtig genoemd worden. H b 1. —
13-12-1893
De Heer J. A. Bientjes, gaf onder den titel Eene Grootmoeder, „een waar levensbeeld" in het licht van Mevrouw Bulkley.
leder, die het boek leest, zegt het Handelsblad, mag wel een papier met groote letters voor zich leggen: „Hoor ook de tegenpartij."
Immers het is bijna ongeloofelijk, dat een beschaafd man die dingen gezegd en gedaan zou hebben, welke de schrijver beweert, dat de Heer Hoek gezegd en gedaan heeft, in het bijzijn van getuigen.
Merkwaardig acht het H.blad. ook wat de Heer B. zegt over de onverklaarbare rol, welke de Amsterdamsche politie bij de tweede poging
tot ontvoering der kinderen Hoek zou gespeeld hebben, bij welke gelegenheid twee politiedienaren, volgens zijn verklaring als agente provocateurs, optraden en daarna een met den Heer Hoek afgesproken schijngevecht zouden hebben geleverd, terwijl ook de wijze, waarop de processen tegen Mevr. B. te Freiburg in B. gevoerd zijn, zeer raadselachtig moet genoemd worden.

Niet alleen nieuwsgierigheid, ook het verlangen om een psychologisch raadsel opgelost te zien, doet het beeld naar meer licht in dezen verlangen, al vraagt het eenigszins ongeloovig.- Of het ons ooit zal geschonken worden ?
14/12/1893

Heden is verschenen bij W. J. THIEME & Go. te Zutphen: EENE GROOTMOEDER. EEN WAAR LEVENSBEELD. Opgedragen aan haar Kleinzoon en Petekind Henry William Hoek. Geschetst door J. A. BIENTJES. Prijs f 1.90. Dit boekje bevat de geschiedenis van het veelbewogen leven van Mevr. de Wed. BÜLKLEY, ook van hare jeugd.
15-12-1893

Mocht iemand dit boek over of te koop hebben dan houden wij ons aanbevolen.
reacties aan bulkleyblog@gmail.com


Van Bientjes „Eene Grootmoeder (de levensgeschiedenis van mevrouw Bulkley verhalende) is de eerste druk geheel uitverkocht.
Door de firma W J, Thleme & Cie. te Zutfen zal tnans een tweede druk ter perse worden gelegd, die zeer spoedig verschijnen zal.
Ook verschijnt er een Duitsche vertaling van, bewerkt door deu heer G. Höft te Ottense.
1.2.1894
Verschenen: de tweede, herziene druk van EENE 6BOOTMOEDER, EEN WAAR LEVENSBEELD Opgedragen aan haar Kleinzoon en Petekind HESTBY WILLIAM HOEK, door J. A. BIENTJES In dit hoekje wordt- de veelbesproken levensgeschiedenis van Mevr. de Wed. BULKLEY—BEKKING, van hare jeugd af, als een aaneengeschakeld geheel verhaald. Prijs ƒ 1.90. Uitg. van W. J. THIEME & Cie., te Zutphen
20-02-1894

Van het bekende werkje van den heer J. A. Bientjes, getiteld Eene Grootmoeder, inhoudende de levensbeschrijving van mevrouw de wed. Bulkley, en waarvan voor eenige weken een tweede druk verscheen, heeft thans bij Scheibenhuber te Hamburg eene Duitsche vertaling het licht gezien.
Het is, naar ons wordt medegedeeld, vermeerderd met eenige hoofdstukken omtrent de persoonlijke ondervindingen van den vertaler, den heer G. Höft, die gedurende anderhalf jaar in het huisgezin van den heer Hoek vertoefde.
10/04/1894
Van de door G. Höft bewerkte Duitsche vertaling van het werkje van den heer J. A. Bieutjes, „Eene Grootmoeder'", inhoudende de levensgeschiedenis vau mevrouw Bulkley is een tweede druk verschenen
24-05-1894