zaterdag 26 juni 2010

Isaak H.J. Hoek


Mr. Isaak Hermanus Jacobus HOEK,rentenier,
geboren op augustus 1839 te 's-Gravenhage, overleden op februari 1907 te Freiburg im Bresgau, zoon van Andries HOEK en Johanna Maria de WITT.
Hij trouwt met Mary Bulkley en heeft volgens velen een zeer ongelukkig huwelijk met haar.

Getuigen bij dit huwelijk zijn:
Andries Hoek, heel- en verloskundige, 69
Gilles Bartholomeus Anthony Bekking, particulier, 68
Cornelis Johan Knoote, gepensioneerd luitenant-kolonel, 44
Rijck Christiaan Schlingemann, agent der Geldersche Credietvereeniging, 25

Ze krijgen ook kinderen en als Mary sterft wil haar moeder voor de kinderen zorgen .
Het wordt het zeer onverkwikkelijke affaire , waarbij Marie Bulkley-Bekking tot twee maal toe de kinderen probeert te kidnappen .
Isaak neemt zijn kinderen mee naar Zwitserland en daar wordt Henry Hoek de eerste kampioen skispringen.
ook vinden we
... ruzie met zijne schoonmoeder, de weduwe Bulkley, over de opvoeding der kinderen van hare dochter 8). Hoek was ook de verloskundige, die zijne diensten verleende aan de tweede gemalin van Koning Willem III , toen Koningin W ...


Isaak Hoek is een tijdlang directeur van de Zuid-Hollandsche Credietvereeniging.
in deze functie was hij getuige bij het geboorte van de dochter op 13 februari 1880 van de eveneens directeur Henriette Stephanie Florence d'Engelbronner
vader Siegebert Abraham d'Engelbronner
Leeftijd: 35
Beroep: directeur van de Zuid Hollandsche Credietvereeniging
getuige Isaak Hermanus Jacobus Hoek, directeur van de Zuid Hollandsche Credietvereeniging, 40


OPROEPING VAN CREDITEUREN,
De bekende en onbekende schuldeischers, de bevoorregte en de
Pand- of Hypotheek hebbende daaronder be»repen , van den failliten
boedel van IZAAK HERMANUS JACOBUS HOEK, Apotheker, wonende
te Delft, worden bij deze opgeroepen, om, ingevolge bevel van den
Edel Achtbaren Heer Regter-Commissaris in hetzelve faillissement, hetzij in persoon , hetzij bij gemagtigde, te verschijnen op Woens-dag, den 16 November 1853, des voormiddags ten elf ure, in de Raadkamer der Arrondissement-Kegtbank te's Gravenhage, en zulks,
om over te gaan tot de verificatie hunner schuldvorderingen , voor
zoo verre deze niet reeds ter eerste vergadering heeft plaats gehad ;geschiedende deze oproeping ingevolge art. 827 van het Wetboek van Koophandel.
'sGRAVENHAOE, den 20 October 1853.
De Curator in hetzelve faillissement

Negenenveertig jaar oud is Simon Hendrik Wesseling wanneer hij op woensdag 22 april 1840 te ’s Gravenhage in het huwelijk treedt met Tona den Bleijker. Getuigen zijn niet de minsten: Izaak Hermanus Jacobus Hoek, 40 jaar, apotheker, chinist en drogist; Hendrik Willem van Marle, 40 jaar, directeur der posterijen te Delft; Dr. Andries Hoek , 32 jaar Heel- en vroedmeester te Den Haag een bekend psychiater, chirurg en gynaecoloog, die later zal assisteren bij de geboorte van prinses Wilhelmina; en Frederik Georg Meijer, 25 jaar, taalmeester te Den Haag.