zondag 20 februari 2011

Advertentie

 
Posted by Picasa


Diep verontwaardigd en bedroefd
over de lasterlijke beschuldigingen
in bijna alle bladen tegen mij
gericht, wensch ik aan mijne landgenooten
plechtig te verklaren,
dat ik ONSCHULDIG ben aan de
mij ten laste gelegde misdaden.
Welke ook myne gevoelens tegenover Mr. ISAAC HOEK mogen
wezen, geef ik hierbij de heilige
verzekering, dat het leven van den
Vader mijner twee geliefde Kleinzoontjes
mij heilig is en altijd heilig blijven zal.
M. C. BULKLEY
BEKKING.
Juni 1890.

10/06/1890